Magatartási kódex - A MET Csoport Megfelelőségi Irányelvei

BEVEZETÉS

A svájci központú MET Csoport európai energiavállalat, tevékenysége kiterjed a energiainfrastruktúra és ipari eszközök területére, valamint a földgáz-, az áram- és a kőolajkereskedelemre is. Leányvállalatai révén számos országban, helyi gázpiacon valamint nemzetközi kereskedelmi ponton van jelen. A 2019-es év elején a MET Csoport több mint 1800 munkatársa összesen 33 nemzetiséget képvisel.

A Magatartási Kódex meghatározza azokat az etikai alapelveket, amelyek szabályozzák a MET Csoport üzleti tevékenységét.

A Magatartási Kódex egységesen tartalmazza a MET Csoport összes tagjának valamennyi kollégájának, igazgatósági tagja és külső szolgáltató közvetített munkavállalója (együttesen „Kollégák”) kötelezettségeit. A Magatartási Kódex a munkaszerződés és / vagy egyéb irányadó rendelkezések kulcsfontosságú eleme, és az etikus magatartás alapvető szabályait tartalmazza.

A Magatartási Kódex a kollégák valamennyi tagja számára hozzáférhető. Kollégáink megfelelő képzésben és tájékoztatásban részesülnek a Magatartási Kódex tartalmáról, valamint a szakmai tevékenységükre vonatkozó szabványokról, rendeletekről és irányelvekről.

Az Executive Board ellenőrzi a Magatartási Kódex betartását a MET Csoportban. A Magatartási Kódexben megfogalmazott alapelvek és értékek iránymutatásként szolgálnak a MET Csoport üzleti tevékenységével kapcsolatban, és különösen elősegítik a pozitív és motiváló munkakörnyezet létrehozását az olyan üzleti siker támogatása érdekében, amely tiszteletben tartja a széles körben elfogadott vállalati és társadalmi felelősségvállalási normákat.

A Magatartási Kódex általános útmutatásként szolgál, és nem célja, hogy minden lehetséges helyzetet szabályozzon. Következésképpen a MET Csoport gyakorlatiasságot vár el a Kollégák valamennyi tagjától, továbbá azt, hogy a Kollégák kérjenek segítséget vagy útmutatást a konkrét helyzetekben való viselkedés kérdéseivel kapcsolatban akár a közvetlen felettesekkel, akár a MET Csoport Megfelelősségi Bizottsága bármely tagjával való konzultáció útján. A Magatartási Kódex alapelvei kiegészíthetők további dokumentumokkal, ideértve a szabályzatokat és egyéb előírásokat. A Magatartási Kódex (vagy más kiegészítő dokumentáció) és a helyi törvények vagy rendeletek eltérése esetén a szigorúbb szabályokat kell alkalmazni.

ETIKAI ALAPELVEK

A feddhetetlenség, a méltányosság, a kölcsönös tisztelet, a szakmaiság és az átláthatóság a MET Csoport üzleti magatartásának sarokkövei. Ezek az alapelvek vezérlik a kollégákkal, üzleti partnerekkel, ügyfelekkel, hatóságokkal és a nyilvánossággal szembeni magatartásunkat.

A MET Csoport elvárja, hogy a Kollégák valamennyi tagja mindig megfelelő és felelősségteljes módon járjon el. Az erőszak, a diszkrimináció és a zaklatás nem tolerált.

JOGSZABÁLYOK ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA

Az irányadó jogszabályokat és egyéb előírásokat, valamint a belső szabályokat, utasításokat és eljárásokat a Kollégák minden tagjának be kell tartania. A Kollégáknak meg kell ismerkednie a szakmai tevékenysége szempontjából releváns előírásokkal.

A MET Csoport különös figyelmet fordít az üzleti partnerei feddhetetlenségére.

A MET Csoport betartja valamennyi irányadó pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni előírást, valamint a vonatkozó szankciós szabályrendszereket.

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A Kollégák, családtagjaik vagy egyéb kapcsolataik ütközhetnek a MET Csoport és a MET Csoport üzleti partnerei vagy ügyfelei érdekeivel. Felkérjük a Kollégák valamennyi tagját, hogy kerülje azokat a helyzeteket, amelyek (lehetséges) összeférhetetlenségi helyzetet eredményezhetnek.

A tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenségi helyzetek megelőzése azonban nem mindig lehetséges. Ebben az esetben kötelező azonnal értesíteni a közvetlen felettest vagy a MET Csoport Megfelelősségi Bizottságának bármely tagját annak érdekében, hogy a kialakult helyzetet kölcsönösen elfogadható módon lehessen kezelni.

A MET Csoporthoz való csatlakozáskor a releváns személyes kapcsolatokat közölni kell a közvetlen felettessel. A munkaidőn kívüli egyéb szerepvállalásokat (politikai tisztségviselés, vezetői pozíció betöltése jogi személy végrehajtó szervében, további munkaviszony létesítése stb.) a kinevezés vagy elfogadás előtt nyilvánosságra kell hozni, és a vezetőségnek jóvá kell hagynia. A változásokról értesíteni kell a közvetlen felettest és a MET Csoport Megfelelőségi Bizottságának egy tagját.

Munkaidőn kívül a Kollégák minden tagja jogosult aktívan részt venni civil szervezetek tevékenységében, ideértve a politikai vonatkozású tevékenységeket is. Az ilyen tevékenységnek összhangban kell állnia a MET Csoport etikai értékeivel, és nem szabad összeférhetetlennek lennie a Kollégák érintett tagjának vállalati szerepével.

TITOKTARTÁS

A bizalmas vagy más módon nem nyilvánosságra hozott információt és üzleti titkokat körültekintően kell kezelni. A MET Csoporttal való munkaviszony (vagy más hasonló kapcsolat) fennállása során, valamint azt követően is a bizalmas és a nem nyilvános információkat, valamint az üzleti titkokat csak az irányadó belső szabályoknak megfelelően szabad továbbadni mind a Kollégák, mind pedig a harmadik személyek részére. A bizalmas és nem nyilvános információkat megfelelő jogi, technikai és szervezeti intézkedésekkel védeni kell az illetéktelen hozzáféréssel szemben.

A Kollégák minden tagjának különösen körültekintően kell eljárnia a személyes adatok és más különösen érzékeny információk - például stratégiák, tervezett vállalatfelvásárlások, függőben lévő üzleti tranzakciók, árkalkulációk, ajánlatok és a közelgő személyzeti változások – kezelése során.

A MET Csoport minden alkalmazottjától, vezetőjétől és más érintett személytől megköveteli, hogy tisztában legyenek a(z) (IT) biztonsági szabályzatokkal és előírásokkal. A jelszavakat, belépő kártyákat és kulcsokat védeni kell, és nem adhatók át harmadik félnek.

KÉPVISELET

Kizárólag azon kollégák jogosultak a MET Csoport nevében kommunikálni – legyen szó akár belső kommunikációról, akár harmadik fél irányába történő kommunikációról -, akik erre felhatalmazást kaptak.

A kapcsolattartás során a Kollégák mindig együttműködő, nyitott és tiszteletteljes módon köteles viselkedni.

SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI INTEGRITÁS

A Kollégáknak védenie kell a MET Csoport pénzügyi érdekeit. A MET Csoport elvárja, hogy a Kollégák valódi, pontos és objektív képet képviseljenek a MET Csoportról.

A Kollégáknak meg kell védenie a MET Csoport vagyontárgyait (beleértve a MET Csoport által rájuk bízott bármely eszközt) az elveszés, károsodás, visszaélés, lopás, csalás és hasonló eseményekkel szemben, és ésszerű mértékben korlátoznia kell a nem üzleti célú felhasználást.

MEGVESZTEGETÉS ÉS KORRUPCIÓ

A MET Csoport helyzetének javítása érdekében tilos személyes előnyöket (pénzbeli vagy egyéb kedvezményeket) szerezni (kormányzati) tisztviselőktől, versenytársaktól, üzleti partnerektől és más harmadik felektől, vagy ilyen előnyöket feljajánlani számukra.

A Kollégáknak kínált bármely megvesztegetést haladéktalanul be kell jelenteni a MET Csoport Megfelelőségi Bizottsága valamely tagjának. Kisebb értékű, szokásos ajándékok, juttatások és meghívások elfogadása és adása megengedett. Ha bármilyen kétség merül fel az ajándékok, juttatások vagy meghívások megfelelőségével kapcsolatosan, akkor fel kell venni a kapcsolatot a közvetlen felettessel vagy a MET Csoport Megfelelőségi Bizottságának bármelyik tagjával. Készpénzt - összegre való tekintet nélkül - nem szabad elfogadni és felajánlani.

Megfelelő jótékonysági adományok megengedettek a vezetőséggel való előzetes konzultációtól függően.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Az egészséges, tehetséges és motivált Kollégák elengedhetetlenek a MET Csoport hosszú távú sikeréhez. Az emberek és a környezet biztonsága és védelme prioritás a MET Csoport számára.

A MET Csoport valamennyi munkahelyét a vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelményeknek való megfelelés érdekében tervezi meg. Különös figyelmet kell fordítani az irodai környezeten kívül végzett fizikai munka egészségügyi és biztonsági követelményeire.

A MET Csoport folyamatos képzést és tájékoztatást nyújt a Kollégák számára a biztonsági előírásokkal kapcsolatban. A közvetlen felettesek felelősek a hozzájuk tartozó Kollégák egészségéért és biztonságáért, és ennek megfelelő képzésben részesülnek.

A munkahelyi biztonsági vagy egészségügyi előírások hiányosságait és megsértését haladéktalanul jelenteni kell a vonatkozó belső szabályokkal összhangban vagy a MET Csoport Megfelelőségi Bizottságának bármely tagja részére.

A MET Csoport elkötelezett amellett, hogy megóvja a MET Csoport befolyási területén tartózkodó harmadik felek (például a szolgáltatók vagy látogatók) egészségét és biztonságát.

FENNTARTHATÓSÁG ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

A MET Csoport elkötelezett a környezetvédelem és a természeti erőforrások fenntartható kezelése mellett. Elismerjük, hogy a jövő nemzedékek életminőségét csak az irányadó környezetvédelmi előírások tiszteletben tartásával lehet megőrizni.

A MET Csoport aktívan részt vesz az érintett érdekelt csoportokkal folytatott párbeszédekben, és támogatja a kiválasztott programokat, hogy pozitív hatást gyakoroljon a civil társadalomra.

A KÓDEX MEGSÉRTÉSNEK JELENTÉSE ÉS KEZELÉSE

A Magatartási Kódexben rögzített szabályok szerves részét képezik és tükrözik a MET Csoport üzleti kultúráját. A Kollégák felelőssége, hogy ezek a szabályok betartásra kerüljenek.

A MET Csoport nem tolerálja a Magatartási Kódex megsértését, és a Kódex megsértésnek súlyosságától és természetétől függően megteszi a megfelelő intézkedéseket. A lehetséges fegyelmi intézkedések közé tartozik a figyelmeztetés, a megrovás és az elbocsátás. A Kódex rendelkezéseinek súlyos megsértése esetén a MET Csoport fenntartja a jogot a bűnüldöző hatóságok tájékoztatására és / vagy polgári jogi eljárás indítására.

A MET Csoport arra ösztönzi a Kollégákat, hogy jelentsék a Magatartási Kódex súlyos megsértését a közvetlen felettesnek vagy a MET Csoport Megfelelőségi Bizottsága bármely tagjának. Az összes bejelentett eset kezelésére a lehető legszigorúbb titoktartás mellett kerül sor.