Felhasználási feltételek

www.met.com weboldal (a továbbiakban “Weboldal” vagy “Weboldalak”) üzemeltetője (a MET Csoport) kéri Önt, hogy a Weboldal meglátogatása előtt figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatást, különös tekintettel a legutóbbi látogatása óta esetlegesen bekövetkezett változásokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Weboldal használatának feltételeivel.

A jelölőnégyzet kipipálásával és a Weboldal használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelező erejűnek fogadja el a www.met.com Weboldal Felhasználási feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) és azok minden részét, elfogadja az itt felsorolt Feltételeket, és megerősíti, hogy ismeri azok – a Weboldal használatának napján – hatályos változatát. Amennyiben nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, hogy ne használja a Weboldalainkat.

Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan módosítsa a jelen Feltételeket. Azáltal, hogy az adott módosítás hatályba lépését követően meglátogatják és használják a Weboldalt, a felhasználók elfogadják a módosított Feltételeket.

Információk

A MET Vállalatcsoport valamennyi tagja (a továbbiakban: „MET Csoport”) a legjobb tudása szerint igyekszik biztosítani, hogy a MET Csoport által a Weboldalakon közétett valamennyi információ a feltöltés időpontjában pontos legyen. A MET Csoport azonban sem kifejezett, sem hallgatólagos  felelősséget nem vállal a Weboldalon közzétett információk vonatkozásában, és fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosításokat vagy javításokat eszközöljön, a Weboldalt megszüntesse, vagy a rajta közzétett valamennyi információt törölje. A MET Csoport nem felel a Weboldalra feltöltött információkban lévő esetleges hibákért és hiányosságokért.

A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli minden olyan döntésért, amelyet a www.met.com Weboldalon közzétett információk alapján hoznak. A MET Csoport kizárja a felelősségét minden olyan kárért és veszteségért, amely a Weboldal használatából, az azon közzétett információk megismeréséből, a Weboldal vagy bármely információ hozzáférhetetlenségéből és használhatatlanságából, vagy bármely információ bármely célra való felhasználásából ered.

A MET Csoport minden felelősséget kizár minden olyan kárért, veszteségért vagy költségért, amely a Weboldalak használatából, a Weboldal használatára való képtelenségből, a Weboldal nem megfelelő működéséből, a Weboldal működésképtelenségéből, a Weboldal tartalmának jogosulatlan személy általi módosításából, az információtovábbítás késedelméből, számítógépes vírusokból, rendszerhibákból vagy hasonló hibákból ered.

A Weboldalon megjelenő tartalom a használt böngésző funkcióitól és korlátaitól függően eltérő lehet. A MET Csoport minden felelősséget kizár a Weboldal bármely részének hozzáférhetetlenségéért, illetve a Weboldal funkcióinak elérhetetlenségéért.

A MET Csoport Weboldalainak minden olyan felhasználója, aki a Weboldal használatával információt nyújt a MET Csoport részére, elfogadja, hogy a MET Csoport jogosult az ilyen információkat saját belátása szerint bármilyen célra felhasználni. A felhasználó által közölt minden ilyen információ nyilvánosnak tekintendő, és ellenérték nélkül átvehető és felhasználható. Előfordulhat, hogy a MET Csoport bizonyos információkhoz való hozzáférés elősegítése érdekében harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat helyez el. Ez semmi esetre nem értelmezhető úgy, hogy a MET Csoport egyetértene az ilyen weboldalak tartalmával vagy jóváhagyná azokat, és a MET Csoport nem vállal felelősséget az ilyen weboldalak tartalmáért és adatvédelmi szabályaiért. A MET Csoport javasolja, hogy mielőtt más weboldalt meglátogatnának vagy harmadik félnek adatokat küldenének, a felhasználók olvassák el az adott weboldalon közzétett felhasználási feltételeket, adatvédelmi tájékoztatót vagy hasonló nyilatkozatokat.

A jelen Weboldal használatának előfeltétele, hogy a felhasználó elfogadja és maradéktalanul betartsa annak Feltételeit. A MET Csoport fenntartja a jogot, hogy bármely olyan felhasználó tekintetében korlátozza vagy megszüntesse a jelen Weboldalhoz való hozzáférés jogát, aki nem a feltételeknek megfelelően jár el, különösen, ha visszaélést követ el.

A jelen Weboldallal kapcsolatos visszaélésnek minősülnek különösen az alábbiak:

  • a Weboldal jogellenes használata vagy feltételeinek más módon való megszegése;

  • olyan információ közlése, amely a MET Csoport vagy harmadik fél által nyújtott szolgáltatás jellemzői kapcsán megtéveszthet valakit;

  • hamis adatok megadása; vagy

  • a MET Csoport vagy harmadik fél jóhírnevének megsértése.

A MET Csoport jogosult a Weboldalhoz való hozzáférést megtagadni vagy felfüggeszteni, különösen, ha a felhasználó hamis vagy hiányos adatokat szolgáltat, vagy ha a MET Csoport az adatok vagy egyéb körülmények alapján megalapozottan feltételezi, hogy a Weboldalhoz való hozzáférés célja nem áll összhangban az itt leírt feltételekkel, vagy ha a MET Csoport a Weboldal használatával kapcsolatban joggal való visszaélést vagy jogellenes cselekményt észlel.

Szerzői jog

A teljes tartalom –ideértve különösen, de nem kizárólagosan a fotókat, hangot, szöveget és ezek elrendezését (pl. a Weboldal megjelenésének és tartalmának kialakítása, jelölések, benyomás, a Weboldal megjelenéséhez, működéséhez és karbantartásához használt műszaki, grafikai, informatikai és egyéb megoldások, a Weboldalon megjelenő, használt vagy ahhoz egyébként kapcsolódó tartalmak, információk, adatok, ikonok, logók, védjegyek, doménnevek és egyéb megjelölések) szerzői jogi és védjegyvédelem alatt állnak. Az általános személyes használatot kivéve a fentiek bármely használata a MET Csoport előzetes írásos jóváhagyásához kötött.

A jelen Weboldal sem hallgatólagosan, sem másként nem biztosít hozzájárulást a MET Csoport vagy harmadik fél bármely szerzői jogának, szabadalmának, védjegyének, nevének, márkanevének, más szellemi tulajdonának, anyagának vagy információjának használatára, és nem értelmezhető ekként.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a MET Csoport fenti feltételeit sértő vagy azoktól eltérő használat szerzői jog, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után. A MET Csoport minden általa észlelt jogsértés vagy szabályszegés esetén jogi lépéseket tesz.

További feltételek

Amennyiben a jelen Feltételek valamely rendelkezése – részben vagy egészben – bármely jogrendszerben érvénytelennek vagy bírósági úton nem érvényesíthetőnek minősül, az érintett rendelkezés fennmaradó része, valamint a jelen Feltételek további rendelkezései továbbra is érvényesnek minősülnek.

A MET Csoport fenntartja a jogot a jelen Feltételek módosítására és kiegészítésére.